Informacja o danych osobowych dla gości Pokoje u Eli Administratorem danych osobowych gości jest Pokoje u Eli - Elżbieta Ciesielka , ul. Główna 88, 34-460 Szczawnica

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI w Pokoje uEli ul. Główna 88, Szczawnica

Celem, dla których właściciel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Pokoje u Eli jest:

- dochodzenie ewentualnych roszczeń przez wynajmującego w związku z poniesioną przez Pokoje u Eli szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do właściciela budynku.

- udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Pokoje u Eli - Elżbieta Ciesielka jest umowa o świadczenie usług noclegowych.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Pokoje u Eli informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości jest usprawiedliwiony cel administratora.

PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Pokoje u Eli przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

- firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

- firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,

- służbom medycznym w sytuacji wezwania Pogotowia Ratunkowego lub lekarza do Gościa

- służbom mundurowym – Policji i Straży Granicznej

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Pokoje u Eli lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, pozyskane w celach meldunkowych będą przechowywane przez 7 dni od dnia wymeldowania, a następnie zostaną trwale usunięte.

PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w Pokoje u Eli z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie budynku jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pokoje u Eli zawarcie umowy o usługi noclegowe.

ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE Pokoje u Eli nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.